UCHWAŁA Nr 217/XXIX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2005 r. w sprawie :
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Działając na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym tygodniowym wymiarze godzin jako sumę wymiarów etatów wynikających z liczby realizowanych godzin w ramach poszczególnych przedmiotów w stosunku do obowiązującego dla tych przedmiotów tygodniowego wymiaru godzin.
  2. Godziny zajęć przydzielone powyżej 1 etatu wyliczonego zgodnie z ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.
  3. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczyciela zobowiązanego do pracy w innej szkole lub placówce w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć, ustala się według zasad określonych w ust. l.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2005 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.01.2006 18:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak