Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2013 rok.

UCHWAŁA Nr 266/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Po zapoznaniu się z:

  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  2. Sprawozdaniem finansowym
  3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu za 2013 r.
  4. Informacją o stanie mienia gminy Pruchnik
  5. Stanowiskiem komisji rewizyjnej

- udziela się absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2013 r.


§ 2.


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2014 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż