UCHWAŁA Nr 218/XXIX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 września 2005 r. w sprawie :
zwolnienia od opłat za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tekst jednolity ustawy Dz.U.Nr.142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 173 poz. 1807 z 2004 roku/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonać zwolnienia z opłaty za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w części dotyczącej zmiany adresu z ulicy 1-go Maja na Jana Pawła II w Pruchniku dla wszystkich zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwolnienie od opłat za zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.01.2006 18:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak