"UTRACIŁA MOC" Opłata targowa.

UTRACIŁA MOC
na podstawie UCHWAŁY Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: opłaty targowej.

UCHWAŁA Nr 267/XXXVI/2014

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia MF z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.( M.P. 2013 poz. 724)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na teranie Gminy Pruchnik.
 2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 2.

 1. Dzienna stawka opłaty targowej na Targowisku stałym „ Mój rynek” przy ulicy Parkowej
  w Pruchniku wynosi:
  1. Za sprzedaż w stałych stanowiskach zadaszonych 14 zł
  2. Za sprzedaż w innych miejscach poza stałymi stanowiskami pod zadaszeniem 12 zł
  3. Za sprzedaż w innych miejscach poza stałymi stanowiskami bez zadaszenia 10 zł
  4. Za sprzedaż z samochodu 20 zł
 2. Dzienna stawka opłaty targowej poza Targowiskiem stałym „Mój rynek” przy ulicy Parkowej w Pruchniku wynosi 50 zł.
 3. Należności z tytułu opłaty targowej będą egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej.

§ 3.

 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata targowa podlega uiszczaniu do rąk inkasenta za otrzymaniem blankietu opłaty targowej.

 

§ 4.

 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
 2. Inkasentem jest Urząd Miejski w Pruchniku.

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 6.

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 223/ XXXVI/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty targowej.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od 1 sierpnia 2014 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UTRACIŁA MOC" Opłata targowa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2014 06:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż