Zmiana regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek”.

UCHWAŁA Nr 268/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek”.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Regulamin targowiska stałego „Mój Rynek” w Pruchniku otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2.


Traci moc załącznik do uchwały Nr 113/XIV/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20 marca 2012 r.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2014 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2014 06:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż