Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2014 rok

UCHWAŁA Nr 269/XXXVI/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2014 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym  (DZ.U.2013.594) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 177 016 zł
w tym:

 • darowizna od Nadleśnictwa Kańczuga dla SP Nr 2 w Pruchniku: 500 zł
 • darowizna od Waldin Kolekcja Dziecięca dla Gimnazjum w Rozborzu Długim: 2 000 zł
 • dotacja od WFOŚIGW na zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu: 73 045 zł
 • dotacja na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej: 21 471 zł
 • sprzedaż gruntów mienia komunalnego: 30 000 zł
 • wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu: 20 000 zł
 • udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 30 000 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 830 993 zł
w tym:

 • zakup usług do SP Nr 2 w Pruchniku: 500 zł
 • zakup stroi sportowych dla uczniów gimnazjum w Rozborzu Długim: 2 000 zł
 • zakup sprzętu p. poz.: 73 045 zł
 • zakup piłkochwytów na stadion w Jodłówce: 13 000 zł
 • remont budynków komunalnych: 100 000 zł
 • funkcjonowanie na terenie gminy Centrum Integracji Społecznej: 23 000 zł
 • budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym: 40 000 zł
 • budowa kaplicy cmentarnej w Pruchniku: 70 000 zł
 • podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych: 30 000 zł
 • wydanie monografii Gminy Pruchnik: 39 000 zł
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: 14 000 zł
 • adaptacja szatni sportowej w Hawłowicach: 25 000 zł
 • budowa szatni na stadionie w Rozborzu Długim: 10 000 zł
 • bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych (wynagrodzenia): 150 000 zł
 • dotacja dla CKSIT w Pruchniku: 10 000 zł
 • prace wykończeniowe na szatni w Kramarzówce: 20 000 zł
 • dofinansowanie wyjazdu młodzieży na Finał Mistrzostw Polski w piłce ręcznej SP Nr 1 w Pruchniku: 4 000 zł
 • zakup krzeseł do remizy strażackiej w Pruchniku: 18 000 zł
 • zakup usług pozostałych dla UM w Pruchniku: 30 000 zł
 • dotacja dla niepublicznego przedszkola: 8 109 zł
 • remont drogi gminnej w Jodłówce k/kościoła: 145 339 zł
 • udziela się z budżetu gminy dotacje na wyjazdy młodzieży z Gminy Pruchnik na
   
  basen pływacki w Jarosławiu: 4 000 zł
 • udziela się z budżetu gminy dotacje na udział młodzieży w zawodach rowerowych: 2 000 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 500 000 zł
w tym;

 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy w Kramarzówce: 500 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej przy realizacji przedsięwzięć w ramach FS tj. - Sołectwo Rzeplin – wykonanie ogrodzenia przy remizie strażackiej - kwota 17 425,83 zł, zmiana polega na zmniejszeniu paragrafu - zakupu usług remontowych, a wprowadzeniu nowego paragrafu wynagrodzenia bezosobowe.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4.


Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę: 153 977 zł.
Po dokonanych zmianach ustala się nadwyżkę w kwocie 986 610 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki na wyprzedzające finansowanie.


§ 5.


1. Zmniejsza się przychody gminy Pruchnik o kwotę: 594 938 zł
w tym:

 • §903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”: 594 938 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.


2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę: 720 665 zł
w tym:

 • §950 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. pub. 720 665 zł, które w całości przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie

3. Po dokonanych zmianach ustala się przychody Gminy Pruchnik na 2014 rok w kwocie: 1 486 423 zł tj:

 • 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 691 356 zł
 • §950 - Wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw: 720 665 zł
 • §952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 74 402 zł

§ 6.


1.Zmniejsza się rozchody gminy Pruchnik o kwotę: 28 250 zł
w tym:

 • spłata pożyczki w WFOŚIGW (decyzja o umorzeniu): 28 250 zł

2. Po dokonanych zmianach ustala się rozchody Gminy Pruchnik na 2014 rok w kwocie: 2 473 033 zł, tj:

 • §963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2 436 283 zł,
 • §992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 36 750 zł

§ 7.


Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie: 594 938 zł.
Po dokonanych zmianach określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 265 758 zł, z tego:

 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500 000 zł
 2. na spłatę pożyczki z lat poprzednich w kwocie: 74 402 zł
 3. na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa targowiska stałego „Mój rynek”:  691 356 zł

§ 8.


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 9.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie Gminy Pruchnik na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2014 06:49