Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2014/2015.

Pruchnik: Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2014/2015.
Ogłoszenie przesłano na PORTAL/UZP :Numer ogłoszenia: 274246 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2014/2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych (dofinansowywanych z OPS) w okresie jednego roku szkolnego dla 263 osób przez 181 dni. 2) Przygotowanie i wydanie posiłków dla dzieci przedszkolnych (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Pruchniku) w okresie jednego roku szklonego dla 100 osób przez 209 dni i 25 osób przez 23 dni. Zamawiający zastrzega że liczba osób może ulec zmniejszeniu maksymalnie do 20% w przypadku wystąpienia siły wyższej której zamawiający nie mógł przewidzieć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 3) Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań ( 3.1,3.2) wyniesie min. 80% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym. 4) Wszystkie posiłki będą przygotowywane w pomieszczeniach kuchennych w budynku Gimnazjum w Pruchniku, które wyposażone są w podstawowe urządzenia i sprzęt niezbędny do przygotowania posiłków z urządzeniami chłodniczymi, bez naczyń stołowych. Pomieszczenia kuchni zostaną użyczone odpłatnie, zobowiązuje się najemcę do przygotowywania posiłków dla pozostałej młodzieży szkolnej (chętnych) za odpłatnością po kwotach wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres usług określa załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj. w przypadku zwiększenia się liczby uczniów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie stosownych dokumentów przedstawionych przez wykonawcę, tj.: a)Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego dokumentu potwierdzającego w sposób wystarczający przedmiotowy wpis (np. decyzja o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również w wykonywaniu- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: - 1 (jednej) usługi/umowy polegających na przygotowywaniu i wydawaniu w punkcie żywienia zbiorowego gorących posiłków dla minimum 200 osób w wieku od 6-14 lat każda, oraz - 1 (jednej) usługi/umowy polegających na przygotowywaniu i wydawaniu w punkcie przedszkolnym żywienia zbiorowego gorących posiłków dla minimum 80 dzieci w wieku od 3-6 lat, wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jako jedną usługę należy rozumieć zamówienie zrealizowane/realizowane na podstawie odrębnej umowy przez okres minimum 10 miesięcy. Punkt zbiorowego żywienia należy rozumieć placówkę oświatową lub opiekuńczo - wychowawczą dla dzieci. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ,że dysponuje, lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jednym) pojazdem do przewozu posiłków spełniającym wymagania do przewozu żywności na który wykonawca posiada Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy zatwierdzającą środek transportu służący do wykonania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania sanitarne do przewozu środków spożywczych ( posiłków ). Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z decyzją PPIS Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą zał. nr 6 do siwz wykaz posiadanego sprzętu sporządzony według propozycji Zamawiającego oraz decyzję PPIS. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 3 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 3 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)Ofertę cenową -wypełniony załącznik nr 2 do siwz- zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3)Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz pkt. 7 wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4)Dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że system został wdrożony lub jest wdrażany.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1)zmianę wynagrodzenia, 3.Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 1)zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi, 2)zmniejszenia liczby posiłków. 4.Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej realizacji, jeżeli druga strona w sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy. 5.dopuszcza się możliwość zmiany na etapie realizacji zamówienia podmiotów trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany nowy Podwykonawca spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 6.Zmniejszenie liczby posiłków dopuszcza się, w przypadku uzasadnionej nieobecności uczniów w szkole lub uzasadnionej nieobecności dzieci w przedszkolu, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmniejszonej liczby wydanych posiłków, nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2 pkt 2.1 lub 2.2 niniejszej umowy. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalana na podstawie faktycznie zamówionych i wydanych posiłków pomiędzy Wykonawcą a Zmawiającym w imieniu, którego występują: OPS, Dyrektorzy poszczególnych szkół i Dyrektor Przedszkola, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 - tekst jednolity ze zm.). 7.Zmianę wynagrodzenia dopuszcza się gdy wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy mająca wpływ na zakres, wartość lub termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. zmiana przepisów na podstawie którego OPS otrzymuje dofinansowanie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info,pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pok. nr 30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2014/2015.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.08.2014 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż