zmiana ogłoszenia Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 171715-2014 z dnia 2014-08-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku a)Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe b)Roboty ziemne c)Fundamenty d)Schody zewnętrzne e)Strop nad piwnicą w prezbiterium f)Ściany murowane g)Płyta stropowa balkonu h)Schody...
Termin składania ofert: 2014-08-25


 Ogłoszenie przesłano na PORTAL/UZP :Numer ogłoszenia: 279010 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171715 - 2014 data 08.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, fax. 16 6236130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  • W ogłoszeniu jest: Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 25.08.2014 r., do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 08:30 - 14:30. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona..
  • W ogłoszeniu powinno być: Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 26.08.2014 r., do godziny 12:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 08:30 - 14:30. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2014 godzina 10:00, miejsce: w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok. nr 21..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 12:00, miejsce: w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pok. nr 21..

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiana ogłoszenia Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2014 16:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż