Pruchnik 2014-08-21

 IZ 271/19/2014

 

                                                 WSZYSCY  WYKONAWCY

 uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

                            Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pózn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Dotyczy zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

PYTANIA.    

1.      Wg dokumentacji technicznej może zaistnieć konieczność wymiany gruntu na pospółkę pod ławami fundamentowymi. W przedmiarach nie ma takiej pozycji. W jaki sposób ewentualnie ten zakres robót będzie rozliczony, mając na uwadze określone w umowie kosztorysowe rozliczenie? (rzeczywisty obmiar x cena jednostkowa z oferty).

2.     Nie ujęto w przedmiarach montażu rusztowań do murowania ścian wysokości ponad 4,00 m.

3.     W przedmiarze ujęto krzyż ze stali nierdzewnej – 1 szt. (na sygnaturce). Na elewacji frontowej widać drugi krzyż. Czy należy go ująć w ofercie? Jeżeli tak, prosimy o podanie wymiarów.

4.     Jaką blachę do pokrycia dachu ująć w ofercie? W opisie technicznym wskazana jest blacha trapezowa lub dachówkowa, w przedmiarach – blacha panelowa trapezowa o skoku fali 100 mm, na rąbek stojący w kolorze jasnoszarym. Prosimy o określenie rodzaju i grubości blachy.

5.     Nie ujęto w przedmiarach renowacji istniejącej ślusarki okiennej – 2 szt. Czy zakres ten ująć w ofercie?

6.     Prosimy o podanie koloru stolarki okiennej i drzwiowej.

7.     W dokumentacji technicznej na wyposażeniu pomieszczenia chłodniczego jest katafalk chłodniczy. Czy należy ująć go w ofercie. Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych.

8.     Na zestawieniu sa dwa okna do renowacji czy należy uwzględnić w kosztorysie i czy są z witrażem?

9.     Zestawienie stolarki okiennej –okno 01, 03, )4, )5 okna witrażowe. Proszę o dołączenie przykładowej kolorystyki witraży.

ODPOWIEDZI

 Adn 1

  Do kosztorysu ofertowego należy dodać   pozycję przedmiarową 

   Roboty ziemne

26a

Kalkulacji indywid

Wymiana gruntu

m3

1

0

0

 

Adn 2.

 - koszt rusztowań należy ująć  w cenie  muru, bez dodatkowej jednostki obmiarowej

Adn 3

  - wycenić tylko jeden krzyż.

Adn 4

-  wycenić jak ujęto w kosztorysie ofertowym, tj pokrycie blachą panelową powlekaną na rąbek stojący

  w kolorze jasnoszarym gr 0,5mm

Adn 5

-modyfikuje się pozycje kosztorysowe w elemencie : ślusarka okienna i drzwiowa: otrzymuje brzmienie:

 W poz 109 skreśla się  ilość 6,34m2, w pozycji 110 skreśla się ilość 4,04m2, w pozycji 110 skreśla się

           Ilość 9,87 m2 i zastępuję następująco

 

109

KNR 0-19 1024-01 analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2  - okna witrażowe, profil ciepły

m2

7,17

0

0

110

KNR 0-19 1024-02

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2  - okna witrażowe, profil ciepły

m2

4,4

0

0

111

KNR 0-19 1024-05 analogia

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2  - okna witrażowe, profil ciepły

m2

10,44

0

0

         Uwaga         Okna bez witraży otwierane jedno okno z zestawienia stolarki okiennej  05

Adn 6

- w kolorze naturalnym aluminium tj jak w kolorze dachu

Adn 7

-Nie

Adn 8

- odpowiedź ujęto w pkt 5

Adn 9

 

-  okna bez  witraży  , podział okien w załączniku nr 1 do wyjaśnienia.

    Krzyż w załączniku wykonać ze szkła w kolorze  szarym-zbliżonym do aluminium

 

 

Informuje się również że modyfikuje się SIWZ w tym  przesuwa się termin składania ofert  i wadium

 z dnia 25-08-2014 na 26-08-2014 na godzinę12:00 a otwarcia na dzień 26-08-2014 na godzinę 12:05.

        Załączniki nr 1- proponowany podział okien 03 i 05

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odp nr 1 do postępowania Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.08.2014 16:22
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:21.08.2014 16:22