IZ 271/19/2014                                                                                                                             Pruchnik 2014-08-21

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postepowania nr IZ 271/19/2014

pn

Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

 

Nr ogłoszenia opublikowany na Portalu UZP nr 171715-2014; data zamieszczenia:08-08-2014
oraz

Zmiana ogłoszenia  Nr 279010-2013 z dnia 21-08-2014

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r  

poz. 907 z póżn. Zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Rozdział  załączniki

SIWZ  Rozdział I pkt 15

Jest

Pkt 15 Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1)    zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

Rozbudowę i przebudowę kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

nie otwierać przed 25-08-2014 do godz. 10:05”

 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

Otrzymuje brzmienie

Pkt 15 Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1)     zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony, oferta na

Rozbudowę i przebudowę kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku

nie otwierać przed 26-08-2014 do godz. 12:05”

 

bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

ROZDZIAŁ VIII Wadium

Jest

  • Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 25.08.2014 r., do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 08:30 - 14:30. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona..

 

Otrzymuje brzmienie

  • Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 26.08.2014 r., do godziny 12:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A I Oddział w Jarosławiu nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Zamawiającego, od poniedziałku do piątku od 08:30 - 14:30. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji Gminy Pruchnik) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona..

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

Jest

1.     Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik,

ul Rynek 1, pok. nr 21 w terminie do dnia 25-06-2014r., do godz. 10:00.

5.     Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 25-08-2014r., o godz. 10:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

Otrzymuje brzmienie

1.     Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik,

ul Rynek 1, pok. nr 21 w terminie do dnia 26-08-2014r., do godz. 12:00.

5.     Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 26-08-2014r., o godz. 12:05 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku, pok. nr 15. 

 

- modyfikuje się załącznik nr 5 do siw przedmiar robót- który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji

 Pozostałe punkty pozostają bez zmian


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zmiana SIWZ nr 1 pn Rozbudowa i przebudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.08.2014 16:25
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:21.08.2014 16:25