Pruchnik 2014-08-21

 IZ 271/23/2014

Wszyscy Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielnie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

 „Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2014/2015”

 

 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013r., poz. 907 z pózn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami

 

1.     Powołując się na jawność zamówień publicznych prosimy o podanie aktualnej ceny za posiłki
w przypadku zadania 1 oraz 2 ?

Odp.1.Zadanie 1: śniadanie 2,70zł, I danie 2,16 zł, II danie 2,70zł, pełne danie 4,50 zł

               Zadanie 2:  3,43 zł

2.     W jaki sposób posiłki dla dzieci są dofinansowane ?

Odp. 2 Posiłki są dofinansowane

 73% -dotacja celowa z budżetu państwa

27% dotacja z budżetu Gminy

3.     Czy Wykonawca dobrze rozumie, że wszystkie koszty realizacji zamówienia tj. m in. koszty działalności, zysk, nadzoru powinien umieścić w pozycji F formularza ofertowego razem z kosztami przygotowania i dostawy, tak aby suma procentów dawała 100%?

Odp. 3

Kolumna F i G ma dać 100% z pozycji D

4.     Prosimy o podanie średnio miesięcznej ilości posiłków płatnych –dodatkowych wydawanych
w ostatnim roku szkolnym w  poszczególnych placówkach oświatowych.

Odp. 4

Nie mamy wiedzy, gdyż posiłki płatne były bezpośrednio u Wykonawcy

5.     Kto odpowiedzialny jest za wygadanie bezpośrednio do dziecka posiłków w szkołach wyjazdowych, jeżeli Wykonawca to prosimy o następujące informację:

a)     na jakiej zastawie należy wydawać posiłki, czy wystarczająca będzie zastawa jednorazowa

Odp. 5 a Odpowiedź  została określona w załączniku nr 1 do SIWZ część III pkt 10

b)     w jaki sposób będą użyczone pomieszczenia w szkołach wyjazdowych, czy Wykonawca ponosi jakiekolwiek koszty związane z dzierżawą, mediami itp., jeżeli tak to prosimy o wyszczególnienie kosztów.

Odp. 5 b Pomieszczenia w szkołach wyjazdowych będą użyczone nieodpłatnie , nie ma kosztów za media, będą koszty za wydanie posiłku, naczynia jednorazowe oraz za sprzątanie pomieszczeń.

6.     Ile osób koniecznych jest do wydania posiłków dzieciom w przedszkolu?

Odp. 6. Zamawiający określił w SIWZ ile posiłków będzie wydawanych w danej szkole i w jakim czasie, natomiast kalkulacja ilości osób należy do Wykonawcy

7.     Czy Wykonawca musi doposażyć pomieszczenia w sprzęt niezbędny do wydania posiłków dzieciom, zarówno w szkołach jak i w przedszkolu?

Odp. 7 Odpowiedzi udzielono w załączniku nr 1 do SIWZ – Część I pkt 4

8.     Czy Pomieszczenia w przedszkolu wyposażone są urządzenie myjące?

Odp. 8 Posiłki nie będą wydawane w Przedszkolu tylko na stołówce.

9.     Czy wszystkie pomieszczenia (cz. 1 i 2) przystosowane są do wydania posiłków oraz kto odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku w stołówkach? Czy wydzierżawiane pomieszczenia wymagają bieżących remontów w tym np. malowanie?

Odp. 9. Do wydawania posiłków są przystosowane pomieszczenia w szkołach w miejscowości: Jodłówka, Kramarzówka oraz Gimnazjum i Przedszkole w Pruchniku.

Za utrzymanie czystości będzie odpowiedzialny Wykonawca. Czy istnieje potrzeba malowania pomieszczeń - decyzja należy do Wykonawcy.

Załącznik nr 1do siwz, Część II pkt 3 oraz  część III pkt 1 litera a.

10.   Czy pomieszczenia kuchni są przystosowane do produkcji i spełniają wszystkie wymogi Sanepidu oraz HACCP? Prosimy o załączenie ostatniego protokołu PPIS.

Odp. 10 Tak. Zamawiający nie jest w posiadaniu protokołu PPIS.

11.   Prosimy o podanie kosztów zużycia mediów za ostatnie 12 miesięcy w kuchni oraz dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą pomieszczeń, np. podatek od nieruchomości – te informacje są konieczne do prawidłowego skalkulowania oferty.

Odp. 11.

- podatek od nieruchomości za okres 1 roku: 1271 zł

- woda 815,40 zł

- energia i gaz  8000 zł za okres 10 m-cy

12.   Prosimy o podanie kosztów okresowych przeglądów w ostatnim roku

·          Instalacji elektrycznej

·          Przeciw pożarowej

·          Wentylacji

         Odp. 12. Zamawiający nie posiada danych, koszt po stronie Wykonawcy

13.   Czy Wykonawca może świadczyć usługi catering zewnętrznego dla innych odbiorców?

Odp. 13. Odpowiedzi udzielono w załączniku nr 11 do siwz art. 1 i 2 oraz w załączniku nr 1 do SIWZ cz. IV pkt 2.

 

Ponadto Zamawiający dołącza umowę najmu oraz uaktualniony protokół zdawczo-odbiorczy wyposażenia pomieszczeń kuchennych w budynku Gimnazjum Publicznego w Pruchniku wraz
z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

 

 

 


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytania i odpowiedzi nr 1 Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pruchnik w roku szkolnym 2014/2015
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.08.2014 19:05
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:21.08.2014 19:05