UCHWAŁA Nr 173/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie :
wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycji pt."Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap IV w miejscowości Jodłówka i Świebodna' i zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2005 - 2006 niezbędnych środków na to zadanie.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9, lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).Rada Gminy

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap IV w miejscowości Jodłówka i Świebodna" w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Działania Nr 3.1 - Obszary wiejskie w kwocie 1.518.094 zł /słownie: jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote/.

§ 2

Zabezpieczyć w budżecie gminy na lata 2005 - 2006 niezbędne środki finansowe zapewniające budowę w/w sieci wodociągowej i tak:

  • środki budżetu państwa 120.904 zł
  • środki własne gminy 490.413 zł
  • ZPORR- 906.777 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wytąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Wodociąg Jodłówka i Świebodna, IV etap"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:31.03.2005 12:13
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:11.04.2005 09:37