UCHWAŁA Nr 226/XXX/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie :
opłat cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego w Pruchniku i Rozborzu Okrągłym.

Działając na podstawie art. 7 pkt 13, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) i art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 , poz. 43 z 1997 r. z późn. zm) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

Ustala się ceny za usługi cmentarne świadczone przez Gminę Pruchnik wg poniższego zestawienia usług:

I.  Pochówek zmarłego (opłata za okres 20 lat)

 1. Wykup miejsca i wpisanie do księgi cmentarnej 100

II.  Opłaty za usługi związane z pochówkiem

 1. Pochówek do ziemi (wykopanie grobu, pochówek, zasypanie i wyłożenie grobu) 250
 2. Pochówek w nagrobku
 • Grób ziemny (zdjęcie płyty, wykopanie grobu, pochówek, zasypanie grobu, nałożenie płyty) 300
 • Grób betonowy (zdjęcie płyty, pochówek, nałożenie płyty) 200

      3.   Pochówek w grobowcu (wyjęcie płyty, pochówek, założenie płyty) 250

           Uwaga!!!

  • Za pochówek w nagrobku z płytą granitową dodatkowa opłata 200
  • Wykup miejsca obowiązuje przy wyborze każdego rodzaju pochówku
  • Roboty dodatkowe (rozbiórka nagrobków, wywóz gruzu, wyłożenie grobu itp.) wykonywane będą za dodatkową opłatą 100

III.   Wydanie zezwolenia na budowę nagrobka lub grobowca (opłata na 50 lat)

 1. Budowa nagrobka 1 - no osobowego
  1. powierzchnia zabudowy do 3m2 200
  2. za każdy następny rozpoczęty m2 zabudowy 200
 2. Budowa nagrobka 2 - wu osobowego
  1. powierzchnia zabudowy do 4m2 300
  2. za każdy następny rozpoczęty m² zabudowy 200
 3. Budowa grobowca
  1. powierzchnia zabudowy do 5m2 500
  2. za każdy następny rozpoczęty m2 zabudowy 400

IV.    Wjazd na cmentarz samochodem związanym z remontem czy budową nagrobka lub grobowca
        każdorazowo 20

V.   Osoby samotne lub bezdomne podopieczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwalnia się z
      opłat pochówkowych.

§ 2.

Terminy wnoszenia opłat

 1. Wykup miejsca na podstawie karty zgonu oraz usługi związane z pochówkiem najpóźniej na jeden dzień przed dniem pogrzebu.
 2. Wydanie zezwolenia na prace związane z budową nagrobka lub grobowca na cmentarzu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac.
 3. Wjazd na cmentarz – każdorazowo najpóźniej w dniu wjazdu.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

Traci moc uchwała nr 88/XII/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty cmentarnych obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego w Pruchniku i Rozborzu Okrągłym.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:13.01.2006 18:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak