Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umów z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na budowę kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okr.

UCHWAŁA Nr 274/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umów z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na budowę kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym i rozbudowę kaplicy cmentarnej w Pruchniku.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 4, art.18 ust.2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2014 na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  1. Budowa kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okrągłym na kwotę 296 574 zł netto
  2. Rozbudowa kaplicy cmentarnej w Pruchniku na kwotę 327 078 zł netto

§ 2.


Spłata zobowiązań nastąpi w roku 2015 z dochodów własnych gminy tj. podatek od nieruchomości.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umów z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na budowę kaplicy cmentarnej w Rozborzu Okr.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2014 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.