Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.

UCHWAŁA Nr 275/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 513 000 zł

w tym:

 • środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi gminnej Nr 111694R Kramarzówka-Pruchnik Poprzeczka 290 000 zł
 • wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum 10 400 zł
 • darowizna od Fundacji Bankowej im. dr. Kantona 2 000 zł
 • wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 400 zł
 • wynajem pomieszczeń w ŚDS 1 600 zł
 • udział w podatku od osób prawnych 50 344 zł
 • dotacja na wykonanie publikacji kazań ks. Pawłowskiego 20 256 zł
 • dotacja na budowę szatni w Rozborzu Długim 48 000 zł
 • sprzedaż gruntów 30 000 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 46 000 zł

w tym:

 • dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej Jodłówka – Leśniczówka 46 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 756 000 zł
w tym:

 • remont dogi gminnej Nr 111694R Kramarzówka-Pruchnik Poprzeczka 385 000 zł
 • wykonanie parkingu w Kramarzówce 90 000 zł
 • budowa szatni w Rozborzu Długim 72 000 zł
 • adaptacja szatni w Hawłowicach 30 000 zł
 • opracowania ekofizjograficzne 10 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na ul. Długa i Przemyska 18 000 zł
 • bieżące funkcjonowanie ŚDS w Pruchniku 3 600 zł
 • modernizacja stadionu w Pruchniku 12 000 zł
 • zakup gruntu na mienie komunalne 100 000 zł
 • zakup wiat przystankowych i budowa punktu informacji turystycznej 25 000 zł
 • bieżące funkcjonowanie gimnazjum w Pruchniku 10 400 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 289 000 zł
w tym:

 • remonty dróg gminnych 50 000 zł
 • rozbudowa ujęcia wody w Hawłowicach 239 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3.


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2014 06:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż