Budżet Gminy Pruchnik na 2004 r.

UCHWAŁA Nr 111/XV/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie :
budżetu Gminy Pruchnik na 2004 r.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. “d" , lit “i", pkt 10 i art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm./ art. 109 ust 1, art. 122, 124,128 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póżn. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 12.672.250
  w tym:
  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 667.123

 2. Ustala się wydatki budżety Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 14.619.791
  w tym :
  1. wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 667.123

 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.947.541
 4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 119.000
 5. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.066.541 zł w tym deficytu w wysokości 1.947.541 zł ustala się pożyczkę w kwocie 1.224.000 zł nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 491.541 zł oraz z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 351.000 zł.
 6. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.066.541 zł, w tym deficytu w wysokości 1.947.541 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000
 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 40.000 zł na awans zawodowy nauczycieli.

§ 3.

 1. Ustala się plan przychodów środków specjalnych jednostek budżetowych w wysokości 160.000 zł i wydatków w wysokości 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 2. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 11.000 zł i wydatków w wysokości 17.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 65.000 zł i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2004 r. na kwotę 65.000

§ 5.

Wyodrębnia się środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w celu dofinansowania doskonalenia i dokształcania zawodowego w kwocie 34.867
w tym:

 • dział 801 - 33.916
 • dział 854 - 951

§ 6.

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 200.000
w tym :

 • Biblioteka Publiczna - 100.000
 • Ośrodki Kultury - 100.000

Ustala się dotacje budżetowe w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych i Uchwały Nr 212/XXXII/2001 z dnia 26 czerwca 2001 Rady Gminy Pruchnik dla innych podmiotów realizujących zadania własne gminy w kwocie 23.000
w tym :

 • na promocje gminy na łamach gazet lokalnych 3.000
 • upowszechnianie, krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży na terenie gminy Pruchnik 6.000
 • na promocję gminy poprzez upowszechnianie kultury , tradycji regionalnych 14.000

§ 8.

Ustala się dotacje z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokość 1.500

 • dla Miasta - gminy Przemyśl /Izby Wytrzeźwień/

§ 9.

Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w kwocie 4.384.961 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym objętych limitem wydatków na wieloletni programy inwestycyjne na kwotę 3.344.691 zł tj.

 • Czysta i zdrowa gmina 1.744.691
 • Nowoczesna szkoła 1.600.000

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
 2. zaciągnięcie zobowiązań do sumy 500.000 zł w roku budżetowym z wyłączeniem zobowiązań inwestycyjnych.
 3. zaciągnięcie długu w kwocie 1.224.000 zł związanego z pokryciem deficytu budżetowego i spłatę rat zaciągniętej pożyczki w kwocie 119.000
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wskazany przez Radę Gminy do prowadzenia obsługi finansowej Gminy Pruchnik

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRUCHNIK NA 2004 ROK

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

- dzierżawa za obwody łowieckie

2.500

2.500

020

Leśnictwo

- sprzedaż drzewa

10.000

10.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę

- pieniężne darowizny mieszkańców na budowę wodociągów

- wpływy za pobór wody

425.000

295.000

130.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych

- wpływy z dzierżawy budynków komunalnych

- opłaty za wieczyste użytkowanie

- odsetki

162.098

67.217

86.771

6.610

1.500

710

Działalność usługowa

- opłata grobowa

10.000

10.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli, ochrony prawa i sądownictwa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

1.523

1.523

750

Administracja publiczna

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

- wpływy z różnych dochodów

- refundacja z Urzędu Pracy

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

131.820

59.000

22.320

50.000

500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

10.000

10.000

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od nieruchomości

- wpływy z karty podatkowej

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od posiadania psów

- opłata skarbowa

- opłata eksploatacyjna

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- podatek od środków transportowych

- opłata targowa

- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

- odsetki

3.008.681

 

728.208

40.000

523.133

14.691

1.074.549

2.000

1.000

100

4.000

500.000

20.000

22.000

4.000

65.000

10.000

758

Różne rozliczenia

- subwencja ogólna części wyrównawczej

- subwencja ogólna w części równoważnej

- subwencja ogólna w części oświatowej

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

8.183.028

1.877.626

195.886

6.059.516

50.000

801

Oświata i wychowanie

- wpływy z czynszów najmu lokali,

- wynajem sal sportowych,

- wpływy ze sprzedaży majątku,

- odsetki

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola

45.000

12.500

4.000

4.317

183

24.000

852

Pomoc społeczna

 • wpływy z opłat za usługi opiekuńcze,
 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom,

597.600

1.000

596.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 • pieniężne darowizny na budowę kanalizacji,
 • wpływy z opłat za ścieki,

85.000

15.000

70.000

Razem:

12.672.250


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PRUCHNIK NA 2004 ROK

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

010

-

Rolnictwo i łowiectwo

12.000

01030

Izby rolnicze

10.000

-

 1. wydatki bieżące

10.000

01095

Pozostała działalność

2.000

-

 1. wydatki bieżące

2.000

020

-

Leśnictwo

4.000

02095

Pozostała działalność

4.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.000

500

400

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

1.992.377

40002

Dostarczanie wody

1.992.377

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia
 2. wydatki majątkowe

247.416

127.416

1.744.961

600

-

Transport i łączność

990.000

60016

Drogi publiczne gminne

990.000

-

 1. wydatki bieżące
 2. wydatki majątkowe

340.000

650.000

700

-

Gospodarka mieszkaniowa

40.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40.000

-

 1. wydatki bieżące

40.000

710

-

Działalność usługowa

25.000

71035

Cmentarze

15.000

-

 1. wydatki bieżące

15.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

10.000

-

 1. wydatki bieżące

10.000

750

-

Administracja publiczna

2.048.785

75011

Urzędy wojewódzkie

59.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

59.000

56.971

75022

Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)

50.000

-

 1. wydatki bieżące

50.000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.934.785

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 2. wydatki majątkowe

1.784.785

1.545.600

150.000

75095

Pozostała działalność

5.000

-

 1. wydatki bieżące

5.000

751

-

Urzędy naczelnych

1.523

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa

1.523

-

 1. wydatki bieżące

1.523

754

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

225.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

210.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 2. wydatki majątkowe

110.000

4.000 100.000

75414

Obrona cywilna

15.000

-

 1. wydatki bieżące
 2. wydatki majątkowe

5.000 10.000

756

-

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

70.000

75647

Pobór podatków

70.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

70.000

50.000

757

-

Obsługa długu publicznego

5.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

5.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
 • obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

5.000

5.000

758

-

Różne rozliczenia

140.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

140.000

-

 1. wydatki bieżące

140.000

801

-

Oświata i wychowanie

7.492.843

80101

Szkoły podstawowe

3.648.784

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 2. wydatki majątkowe

3.583.784

2.731.900

65.000

80110

Gimnazja

2.964.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 2. wydatki majątkowe

1.364.000

1.173.806

1.600.000

80113

Dowożenie uczniów do szkól

151.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

151.000

151.000

80104

Przedszkola

683.136

-

 1. wydatki bieżące
  w tym :
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

683.136

683.136

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

33.916

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

33.916

18.328

80195

Pozostała działalność

12.007

-

 1. wydatki bieżące

12.007

851

-

Ochrona zdrowia

65.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

65.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
 • dotacje

65.000

1.500

852

-

Pomoc społeczna

786.398

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

10.000

-

 1. wydatki bieżące

10.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

488.500

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

488.500

25.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

30.000

-

 1. wydatki bieżące

30.000

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

19.500

-

 1. wydatki bieżące

19.500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

161.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

161.000

147.321

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

36.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

36.000

32.840

85295

Pozostała działalność

41.398

-

 1. wydatki bieżące

41.398

854

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

141.865

85401

Świetlice szkolne

140.914

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

140.914

122.076

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

951

-

 1. wydatki bieżące

951

900

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

257.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

145.000

-

 1. wydatki bieżące
 2. wydatki majątkowe

110.000 35.000

90002

Gospodarka odpadami

4.000

-

 1. wydatki bieżące

4.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

8.000

-

 1. wydatki bieżące

8.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100.000

-

 1. wydatki bieżące
 2. wydatki majątkowe

70.000

30.000

921

-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

227.000

92116

Biblioteki

100.000

-

 1. wydatki bieżące
  • dotacje

100.000

100.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

100.000

-

 1. wydatki bieżące dotacje

100.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

17.000

-

 1. wydatki bieżące
  • dotacje

17.000

17.000

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

10.000

-

 1. wydatki bieżące

10.000

926

-

Kultura fizyczna i sport

96.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

96.000

-

 1. wydatki bieżące
  w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  • dotacje

96.000

1.000

6.000

Razem:

14.619.791


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań .

DOCHODY

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony, prawa i sądownictwa

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na aktualizację prowadzenia stałego rejestru wyborców

1.523

1.523

750

Administracja publiczna

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na utrzymanie 3 etatów wykonujących w/w zadania

59.000

59.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 • dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) niezbędny do funkcjonowania gminnych centrów reagowania kryzysowego

10.000

10.000

852

Pomoc społeczna

 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne,
 • dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 • dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
 • dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie OPS

596.600

10.000

453.500

19.500

113.600

Razem

667.123

WYDATKI

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony, prawa i sądownictwa

1.523

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) wydatki bieżące

1.523

1.523

750

Administracja publiczna

59.000

75011

Urzędy Wojewódzkie

a) wydatki bieżące w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

59.000

59.000

56.971

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.000

75414

Obrona cywilna

a) wydatki majątkowe

10.000

10.000

852

Pomoc społeczna

596.600

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

a) wydatki bieżące

10.000

10.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

a) wydatki bieżące w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

453.500

453.500 25.000

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

a) wydatki bieżące

19.500

19.500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

a) wydatki bieżące w tym:

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

113.600

113.600

111.571

Razem

667.123


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.

PRZYCHODY

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

1.224.000

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

491.541

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

351.000

Razem

2.066.541

 

ROZCHODY

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

992

Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych

119.000


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.

Przychody i wydatki środków specjalnych ( w złotych )

Stan funduszu obrotowego na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Przedszkole zakup żywności ( dz. 801, rozdział 80104)

0

60.000

60.000

0

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1 ( dz. 854, roz. 85401)

0

100.000

100.000

0

Razem :

160.000

160.000

-

Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych )

Stan funduszu obrotowego na początku roku

Przychody

Wydatki

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Gminny Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

6.394

11.000

17.000

394


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 111XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.

Zadania inwestycyjne

Lp.

Nazwa zadania

Plan

Środki własne

Wpłaty mieszkańców

Pozostałe

Zadania objęte limitem wydatków na wieloletni program inwestycyjny

I. Czysta i zdrowa gmina

1.

Wodociągowanie miejscowości Jodłówka Parcelacja

500.000

470.000

30.000

-

2.

Wodociągowanie miejscowości Jodłówka

1.244.961

209.961

195.000

840.000

II. Nowoczesna szkoła

1.

Budowa gimnazjum

1.600.000

1.600.000

-

-

Pozostałe zadania:

1.

Budowa drogi – ul. Szkolna

650.000

266.000

-

384.000

2.

Rozbudowa Urzędu Gminy

150.000

150.000

-

-

3.

Rozbudowa remizy strażackiej w Rozboorzu Długim

100.000

100.000

-

-

4.

Zakup zestawu komputerowego

10.000

-

-

10.000

5.

Modernizacja placówek oświatowych

65.000

65.000

-

-

6.

Dokumentacji sieci kanalizacyjnej

20.000

20.000

-

-

7.

Budowa nowych punktów oświetleniowych

30.000

30.000

-

-

8.

Budowa sieci kanalizacyjnej

15.000

15.000

-

-

Razem:

4.384.961

2.925.961

225.000

1.234.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet Gminy Pruchnik na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż