Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

UCHWAŁA Nr 112/XV/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie :
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

Działając na podstawie art.41 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Pruchnik nr 23/III/2002

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 112XV/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 16 marca 2004r.

PLAN

wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu rozwiązywania problemów alkoholowych w Pruchniku na 2004 rok.

Zadania własne gminy

I.  Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
    alkoholu i ich rodzin.

 1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3 000
 2. Koszty szkolenia członków komisji i innych osób 1 000
 3. Delegacje 300

Razem: 4 300 zł

II.   Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a
      w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

 1. Dofinansowanie turnusów kolonijnych z programami socjoterapeutycznyrni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem z terenu Gminy Pruchnik 11 000
 2. Dofinansowanie obozów i rekolekcji dla dzieci i młodzieży z KSM Gminy Pruchnik 3000

III. Realizacja profesjonalnych programu edukacyjnych i profilaktycznych w 6 szkołach podstawowych i
     dwóch gimnazjach prowadzonych przez nauczycieli z w/w szkół 3 000

 1. Zakup materiałów propagandowych, plakatów, ulotek dla szkół, ośrodka zdrowia, policji 200

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
     problemów alkoholowych

 1. Dofinansowanie rewiru dzielnicowych w Pruchniku na zakup paliwa do samochodu w celu przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholi 4 000 zł.
 2. Dofinansowanie izby wytrzeźwieli w Żurawicy 1 500
 3. Opinie biegłych sądowych 900
 4. Zwrot kosztów dojazdu do Poradni Odwykowe 500
 5. Dofinansowanie organizowanych przez Urząd Gminy imprez sportowych np: Biegi o Memoriał Ks. B. Markiewicza, Zlot Rowerowy im. Marka Papały, Cross Country dla Dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach działalności profilaktycznej zapobiegającej powstawaniu patologii przez zagospodarowanie czasu wolnego 15 000
 6. Dofinansowanie zakupu sprzętu audio - wizualnego i sprzętu sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjum 13 000 zł.
 7. Zakup programu do naliczania odpłatności za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2000

V. Doposażenie sali będącej miejscem spotkań komisji i ludzi z problemem alkoholowym mieszczącej
    się w Urzędzie Gminy Pruchnik 6 600 zł

Łączna suma wydatków: 65 000 zł

Opracowała:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 13:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż