SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - 2a(art 24 ust.1) i 2b(art.22 ust 1)  do siwz. Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie. o spełnieniu warunków udziału;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – wzór umowy ,

Załącznik nr 5.1 i 5.2 - przedmiar/kosztorys ofertowy

Załącznik nr 6- Projekt techniczny

Załącznik nr 7 – STWiOR

zostały spakowane w ZIP


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:24.09.2014 12:41
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:24.09.2014 12:41