Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

UCHWAŁA Nr 174/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok

Na podstawie art. 4 ust.2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 roku z póź. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 112/XV/2004.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Pruchnik
z dnia 2 lutego 2005 roku


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2005 ROKU

Charakterystyka Gminy Pruchnik

Gmina Pruchnik obejmuje 7 862 ha powierzchni i dziesięć miejscowości.
Siedzibą władz gminnych jest miejscowość  Pruchnik.
Aktualna liczba mieszkańców to – 9713.
W 9 szkołach  uczy się ogółem - 1 408.
Problemem społecznym w gminie jest bezrobocie, a tym samym rozpowszechnienie ubóstwa.
Z pomocy GOPS w roku 2004 skorzystało 580 rodzin – w sumie 2 100 osób.

    Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonywane będą poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności:

 1. Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez:

  • utworzenie Punktu Konsultacyjnego – jako miejsca pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym,
  • prowadzenie rozmów, udzielanie porad przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz współpraca z grupami trzeźwościowymi działającymi przy parafiach naszej gminy.

 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przez przemocą w rodzinie.

  • organizowanie szkoleń w zakresie rozpoznawania uzależnień i oddziaływanie w różny sposób i różnymi metodami na osoby systematycznie nadużywające napojów alkoholowych.

 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

  • w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:
  • finansowanie spotkań, prelekcji organizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.

 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych  - służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

  • wspieranie działań rad sołeckich poszczególnych sołectw, organizacji społecznych, placówek oświatowo – wychowawczych, kulturalnych, zdrowotnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  w gminie.

 5. Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 70 zł/ słownie: siedemdziesiąt złotych/ za każde posiedzenie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2005 12:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż