Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

WÓJT GMINY PRUCHNIK

na podst. art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

I PODMIOT UPRAWNIONY:

organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane (art. 11 ust. 3 ustawy)

II RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW:

 1. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Pruchnik na kwotę 26.000 zł. ( w roku 2005 zrealizowano zadanie na kwotę 31.777zł.)
 2. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Hawłowice na kwotę 9.000 zł. ( w roku 2005 zrealizowano zadanie na kwotę 8.895zł.)
 3. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Jodłówka na kwotę 9.000 zł. ( w roku 2005 zrealizowano zadanie na kwotę 8.117zł.)
 4. działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Rozbórz Długi na kwotę 9.000 zł. ( w roku 2005 zrealizowano zadanie na kwotę 9.100zł.)
 5. działalności szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej w miejscowości Pruchnik – na kwotę 3.000 zł. ( w roku 2005 zrealizowano zadania na kwotę 4.000 zł.)
 6. działalność szkoleniowa w zakresie kolarstwa górskiego w gminie Pruchnik – na kwotę 4.000zł. (w roku 2005 zrealizowano zadanie na kwotę 3.000 zł.)

III ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Wsparcie wykonania wyżej wymienionych zadań i udzielenie dotacji następuje
  z odpowiednim zastosowaniu przepisów:
  1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
  2) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,
  poz. 148 z późn. zm.)
 2. Wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów uzależnionych będzie od ilości
  wybranych do realizacji ofert.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana – podmiot dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
  Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

IV TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Zadanie 1 – 6 od dnia podpisania umowy do 31.12.2006r.
 2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację powinny spełniać następujące warunki:
  a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej posiadającej
  osobowość prawną do: złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami
  finansowymi i rozliczenia umowy
  b) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę
  c) wykazać posiadanie: doświadczenia, wykwalifikowanej kadry i odpowiedniego
  zaplecza lokalowego do realizacji zadania

V TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 30.03.2006r. do godz. 14 00
  w sekretariacie Urzędu Gminy Pruchnik przy ul. Rynek 1. Oferta powinna być złożona
  w zamkniętej kopercie z adnotacją określonego zadania.
 2. Przesyłki pocztowe muszą dotrzeć do Urzędu Gminy Pruchnik w terminie określonym
  w punkcie 1.

VI OFERTA KONKURSOWA:

 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 264, poz. 2207). Formularz oferty można otrzymać w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Pruchnik
  pok. 21.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego upoważnione, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania;
  2) termin i miejsce realizacji zadania;
  3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
  wykonanie zadania;
  5) wysokość środków finansowych własnych albo pozyskanych na realizację zadania
  z innych źródeł;
  6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
  którego dotyczy zadanie;
  7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1) aktualny odpis z KRS – ważny 3 miesiące od daty wystawienia;
  2) statut;
  3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok budżetowy 2005 (w przypadku
  podmiotów działających krócej – za okres działalności);
  4) zaświadczenie z banku o braku obciążenia rachunku tytułem egzekucyjnym
  i zadłużenia rachunku (z nazwą i numerem konta);

VII TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 14 kwietnia 2006r.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Pruchnik
 3. Oferty sporządzone wadliwie, bądź niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 4. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
 5. Wybór oferty odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady i kryteria:
  1) możliwość realizacji zadania – max 10 pkt,
  2) posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia z realizacji tego typu zadań
  (rzetelność i jakość wykonywania zadań) – max 10 pkt,
  3) ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania – max 10 pkt,
  4) zadeklarowany udział środków finansowych własnych w realizacji zadania – max 5 pkt,
  5) pozafinansowy wkład własny w realizację zadania np. świadczenie wolontariuszy
  – max 5 pkt,
  6) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe – max 5 pkt,
  7) analiza prawidłowości i terminowości rozliczania zadań w ubiegłych latach – max 5 pkt.
  8) analiza i ocena realizacji zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie
  poprzednim – max 5 pkt,
  9) wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania – max 5 pkt
 6. Maksymalnie można uzyskać 60 punktów. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych
  w ofercie przez wszystkich członków komisji stanowi “ocenę oferty komisji”.
 7. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pruchnik, po zapoznaniu się
  z opinią Komisji Konkursowej.
 8. O podjętych decyzjach składający ofertę zostanie powiadomiony pisemnie.
 9. Dodatkowe informacje, można uzyskać w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Pruchnik ul. Rynek 1, pok.21, tel. (016) 6236111 lub (016) 6288024

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2006 19:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.