ZARZĄDZENIE Nr 66/2014

BURMISTRZA PRUCHNIKA

z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 ze zm.), oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 5 ust. 4 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

zarządza się co następuje

§ 1

Powołuje się operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

1.        w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Hawłowicach - Artur Urban

2.        w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jodłówce - Jerzy Wróbel

3.        w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w KramarzówceMarcin Grąz

4.        w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pruchniku Dolnym - Krzysztof Łuc

5.        w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pruchniku GórnymRenata Kiper

6.        w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Rozborzu Długim - Wiesław Dutka

7.        w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w ŚwiebodnejPiotr Dragan

8.        w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w RzepliniePaulina Piś

9.        w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Jodłówce Parcelacji - Maciej Chmielecki

10.     w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Rozborzu OkrągłymHalina Halejcio

§ 2

Ustala się szczegółowy zakres obowiązków operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 62/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 22-10-2014 roku w sprawie powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załącznik

do Zarządzenia Nr 66/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 27 października 2014r.

Zadania operatora obwodowej komisji wyborczej

Do zadań operatora należy:

1)          udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

2)          udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w Warszawie także wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej;

3)          odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła służących do pobrania licencji operatora (na czas testów oraz dla obsługi wyborów);

4)          przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania;

5)          potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności) danych definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów oraz składy komisji obwodowych, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania
w systemie centralnym danych definicyjnych;

6)          ustalenie z przewodniczącym OKW, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy;

7)          dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji);

8)          dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w obwodzie;

9)          w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

10)       w przypadku wystąpienia ostrzeżeń — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

11)       sygnalizowanie przewodniczącemu bądź zastępcy przewodniczącego OKW niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

12)       przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13)       przesłanie do systemu centralnego, zatwierdzonych licencją przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego OKW, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

14)       w przypadku niemożliwości dokonania transmisji danych − zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku, w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym;

15)       w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Pruchnika sprawie powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.10.2014 14:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak