"TRACI MOC" Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r

  TRACI MOC na podstawie Uchwały IX/47/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 26 września 2019 roku

UCHWAŁA Nr 287/XXXVIII/2014

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 16 października 2014 r.
w sprawie: zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), art. 1 ust. 1 i art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 132 ust. 2 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586/

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W związku z nadaniem imienia bł. Matki Teresy z Kalkuty Środowiskowemu Domu Samopomocy w Pruchniku, w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Tytuł aktu otrzymuje brzmienie „STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY IM. BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY W PRUCHNIKU”.
 2. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku" działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.),
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.),
  3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
  5. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).
 3. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku, zwany dalej
  w skrócie „ŚDS”, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Pruchnik, działającą w formie jednostki budżetowej.”

§ 2.

 

Zobowiązuje się Burmistrza Pruchnika do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.10.2014 06:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż