Uchwała MKW w Pruchniku w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania OKW

Uchwała

Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014r.

Na podstawie art. 437 i 484 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. (zm. 18 sierpnia 2014 r.) w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 734 i poz. 735), Miejska Komisja Wyborcza w Pruchniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się w ramach małej poligrafii wydrukowanie kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pruchniku w liczbie 7809 szt., w rozbiciu na poszczególne obwody i okręgi głosowania oraz w wyborach na Burmistrza Pruchnika w liczbie 7809 szt. w rozbiciu na obwody głosowania. Termin zakończenia druku kart do głosowania z uwzględnieniem korekty ustala się do 13 listopada 2014r.. Projekty kart do głosowania w załączeniu do uchwały – zatwierdzone przez Przewodniczącego MKW w Pruchniku.

1. Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pruchniku zarządzonych na 16 listopada 2014r. o treści, układzie graficznym oraz formacie:

1)       w okręgu wyborczym nr 1 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały;

2)       w okręgu wyborczym nr 2 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały;

3)       w okręgu wyborczym nr 3 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały;

4)       w okręgu wyborczym nr 4 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do uchwały;

5)       w okręgu wyborczym nr 5 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do uchwały;

6)       w okręgu wyborczym nr 6 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do uchwały;

7)       w okręgu wyborczym nr 7 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do uchwały;

8)       w okręgu wyborczym nr 8 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 do uchwały;

9)       w okręgu wyborczym nr 9 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały;

10)    w okręgu wyborczym nr 10 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 10 do uchwały;

11)    w okręgu wyborczym nr 11 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 11 do uchwały;

12)    w okręgu wyborczym nr 12 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 12 do uchwały;

13)    w okręgu wyborczym nr 13 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 13 do uchwały;

14)    w okręgu wyborczym nr 14 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 14 do uchwały;

15)    w okręgu wyborczym nr 15 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 15 do uchwały.

2. Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach Burmistrza Pruchnika zarządzonych na 16 listopada 2014r. o treści, układzie graficznym oraz formacie zgodnie z brzmieniem załącznika nr 16 do uchwały.

3. Sporządza się zestawienie obejmujące liczbę (nakład) drukowanych kart do głosowania dla każdego okręgu wyborczego, obwodu głosowania (rozdzielnik w załączeniu z uwzględnieniem, że 5% kart stanowi rezerwę MKW).

§ 2. Karty do głosowania, o których mowa w § 1 ust. 1 drukuje się na papierze w kolorze białym zaś karty do głosowania, o których mowa w § 1 ust. 2 drukuje się na papierze w kolorze różowym.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Pruchnika do:

1)       zlecenia druku kart do głosowania;

2)       zlecenia zapakowania paczek z wydrukowanymi kartami do głosowania według obwodów głosowania zgodnie z zestawieniem, o którym mowa w § ust. 3;

3)       ustalenia dyżuru w siedzibie wykonawcy kart w dniach 10 i 12 listopada 2014r.;

4)       należytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą kart do głosowania po ich wydrukowaniu.

5)       przekazania, w formie protokolarnej, odpowiednio oznakowanych paczek z kartami do głosowania obwodowym komisjom wyborczym

§ 4. Druk kart do głosowania odbywa się z zachowaniem warunków najwyższej staranności, z uwzględnieniem następujących zasad kontroli:

1)       korektę składu karty do głosowania przeprowadzą dwa niezależnie od siebie działające zespoły powołane spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Pruchniku w zakresie, czy:

a)     karty opracowano w odpowiednim formacie,

b)     przy oznaczeniu numeru okręgu wyborczego na kartach zamieszczono dokładną nazwę rady (u góry po lewej stronie karty): Okręg wyborczy nr …….. dla wyboru Rady Miejskiej w Pruchniku,

c)      karta do głosowania w wyborach Burmistrza Pruchnika, (u góry, po lewej stronie) ma oznaczenie „Wybory Burmistrza Pruchnika”,

d)     napis na środku karty do głosowania odpowiada wyborom, których karta dotyczy,

e)     wielkość i rodzaj czcionek użytych do druku kart do głosowania dla danego rodzaju kart jest jednakowa dla wszystkich list kandydatów i kandydatów na tych listach oraz dla oznaczeń list, a w wyborach wójta – dla oznaczeń kandydatów,

f)        karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku z matrycy wykonanej z odcisku pieczęci,

g)     każda lista kandydatów na radnych zawiera oznaczenie: „zgłoszony przez ...............” z nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata, „Lista nr ........”,

h)      listy na karcie do głosowania są uszeregowane w kolumnach w kolejności nadanych im numerów,

i)        nazwiska i imiona kandydatów są uszeregowane w kolejności identycznej, jak w zarejestrowanej liście kandydatów,

j)        w wyborach burmistrza, nazwiska kandydatów na karcie są uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a pod nazwiskiem i imieniem (imionami) każdego kandydata umieszczono adnotację: „zgłoszony przez ...............” z nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata,

k)      w pisowni nazwisk i imion kandydatów nie ma błędów,

l)        na karcie do głosowania nie pominięto któregokolwiek zarejestrowanego kandydata i którejkolwiek listy,

m)   karta zawiera właściwą treść informacji o sposobie głosowania,

n)      oznaczono miejsce na odcisk obwodowej komisji wyborczej,

o)     listy kandydatów umieszczone na karcie do głosowania w kolumnie jest oddzielona liniami poziomymi i tworzy jednakowe pola dla każdej listy.

2)       stwierdzone błędy zespoły kontrolne, o których mowa w pkt 1, wzajemnie konfrontują i w formie protokołu przekazują kierownikowi drukarni, zatrzymując po 1 egz. odbitek kart;

3)       po usunięciu błędów, zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie materiału wyjściowego, tj. ustalonej treści karty;

4)       ostatecznej kontroli jakości składu karty do głosowania dokonają dwaj wyznaczeni członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej, którzy zezwolą na uruchomienie druku pełnego nakładu karty, wspólnie podpisując kartę do druku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariusz Trojak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała MKW w Pruchniku w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania OKW
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.11.2014 15:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.