Uchwała MKW w Pruchniku w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania OKW

Uchwała

Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku

z dnia 21 listopada 2014r.

w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w ponownych wyborach Burmistrza Pruchnika ustalonych na 30 listopada 2014r.

Na podstawie art. 484 oraz art. 473 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. (zm. 18 sierpnia 2014 r.) w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 734 i poz. 735), Miejska Komisja Wyborcza w Pruchniku uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się w ramach małej poligrafii wydrukowanie kart do głosowania w ponownych wyborach Burmistrza Pruchnika w liczbie 7817 szt. w rozbiciu na obwody głosowania. Termin zakończenia druku kart do głosowania z uwzględnieniem korekty ustala się do 27 listopada 2014r. Projekt karty do głosowania w załączeniu do uchwały.

2. Sporządza się zestawienie obejmujące liczbę (nakład) drukowanych kart do głosowania dla każdego obwodu głosowania (rozdzielnik w załączeniu).

§ 2. Karty do głosowania, o których mowa w § 1 drukuje się na papierze w kolorze różowym w formacie A5.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Pruchnika do:

1)       zlecenia druku kart do głosowania;

2)       zlecenia zapakowania paczek z wydrukowanymi kartami do głosowania według obwodów głosowania zgodnie z zestawieniem, o którym mowa w § 1 ust. 2

3)       ustalenia dyżuru w siedzibie wykonawcy kart w dniach 26, 27 listopada 2014r.;

4)       należytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą kart do głosowania po ich wydrukowaniu.

5)       przekazania, w formie protokolarnej, odpowiednio oznakowanych paczek z kartami do głosowania obwodowym komisjom wyborczym

§ 4. Druk kart do głosowania odbywa się z zachowaniem warunków najwyższej staranności, z uwzględnieniem następujących zasad kontroli:

1)       korektę składu karty do głosowania przeprowadzą dwa niezależnie od siebie działające zespoły powołane spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Pruchniku w zakresie, czy:

a)     kartę opracowano w odpowiednim formacie,

b)     karta do głosowania w ponownych wyborach Burmistrza Pruchnika, (u góry, po lewej stronie) ma oznaczenie „Wybory Burmistrza Pruchnika”,

c)      napis na środku karty do głosowania odpowiada wyborom, których karta dotyczy,

d)     wielkość i rodzaj czcionek użytych do druku kart do głosowania jest jednakowa dla wszystkich kandydatów,

e)     karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku z matrycy wykonanej z odcisku pieczęci,

f)        w wyborach burmistrza, nazwiska kandydatów na karcie są uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a pod nazwiskiem i imieniem (imionami) każdego kandydata umieszczono adnotację: „zgłoszony przez ...............” z nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata,

g)     w pisowni nazwisk i imion kandydatów nie ma błędów,

h)      na karcie do głosowania nie pominięto któregokolwiek zarejestrowanego kandydata ,

i)        karta zawiera właściwą treść informacji o sposobie głosowania,

j)        oznaczono miejsce na odcisk obwodowej komisji wyborczej,

2)       stwierdzone błędy zespoły kontrolne, o których mowa w pkt 1, wzajemnie konfrontują i w formie protokołu przekazują kierownikowi drukarni, zatrzymując po 1 egz. odbitek kart;

3)       po usunięciu błędów, zespoły prowadzą ponowną korektę na podstawie materiału wyjściowego, tj. ustalonej treści karty;

4)       ostatecznej kontroli jakości składu karty do głosowania dokonają dwaj wyznaczeni członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej, którzy zezwolą na uruchomienie druku pełnego nakładu karty, wspólnie podpisując kartę do druku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Mariusz Trojak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała MKW w Pruchniku w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania OKW
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.11.2014 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.