Zarządzenie Nr 73/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 21 listopada 2014r.

w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w ponownych wyborach Burmistrza Pruchnika ustalonych na 30 listopada 2014r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się dwa niezależnie od siebie działające zespoły do przeprowadzenia korekty składu kart do głosowania w ponownych wyborach Burmistrza Pruchnika ustalonych na dzień 30 listopada 2014r. w składzie:

1)       zespół I, Robert Grządziel                    i               Ryszard Duziak

(imię, imiona i nazwisko pracownika)    (imię, imiona i nazwisko pracownika)

2)       zespół II, Elżbieta Barszczak                 i               Józef Chmielecki

(imię, imiona i nazwisko pracownika)    (imię, imiona i nazwisko pracownika)

§ 2

Zadaniem zespołów, o których mowa w § 1 jest protokolarna korekta kart do głosowania w zakresie określonym w § 4 uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Pruchniku z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie ustalenia treści, formatu i nakładu karty do głosowania, zarządzenia jej druku, zasady kontroli poprawności ustalenia treści kart oraz zasad przekazania obwodowym komisjom wyborczym w ponownych wyborach Burmistrza Pruchnika ustalonych na 30 listopada 2014r.

§ 3

Z czynności, o których mowa w § 2 każdy zespół sporządza protokół, stwierdzone błędy oba zespoły wzajemnie konfrontują i przekazują wykonawcy, zatrzymując po 1 egz. odbitki każdej karty. Po usunięciu błędów, zespoły dokonują ponownego sprawdzenia kart do głosowania na podstawie materiału wyjściowego, tj. ustalonej treści karty;

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                         Burmistrz Pruchnika

        mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Pruchnika w sprawie powołania zespołów do przeprowadzenia korekty składów kart do głosowania w ponownych wyborach Burmistrza Pruchnika
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.11.2014 14:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak