Zarządzenie Nr 70/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 06.11.2014

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.Działając na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U.2013. 594).
Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 464 786 zł
w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie: 369 586 zł, z przeznaczeniem na:
  a) realizację świadczeń rodzinnych: 349 006 zł
  b) finansowanie ośrodków wsparcia: 20 580 zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 87 200 zł, z przeznaczeniem na:
  a) realizację zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r, o pomocy społecznej: 7 200 zł
  b) remont drogi gminnej nr 1 40012R w Jodłówce - do Mariana Halejcio, położonej na dz. Nr ewid. 2525/1 w km 0 +000-0+166: 80 000 zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 8 000 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 119, 125, 126, promesa nr DUSKŻiZK-I.864.490.2014.Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 464 786zł
w tym:

 • wypłatę świadczeń rodzinnych: 349 006 zł
 • bieżące wydatki ŚDS: 20 580 zł
 • wypłata dodatków dla pracowników socjalnych 7 200 zł
 • remont drogi gminnej nr 1 40012R w Jodłówce - do Mariana Halejcio, położonej
   
  na dz. Nr ewid. 2525/1 w km 0 +000-0+166: 80 000 zł
 • odprowadzenie nienależnie pobranych świadczeń 8 000zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na kwotę: 2 430 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS na kwotę: 4 074 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4.


Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę: 433 500 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 70/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.11.2014 17:48
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:07.12.2014 17:56