UCHWAŁA Nr 175/XXII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie:
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz.I591 z późn zm./ art.97 ust.5, art.50 oraz 51 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64 poz.593 z 2004 r. z późn zm.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Prawo do pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruchniku przysługuje osobom z zaburzeniami psychicznymi, wymagającym opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, zwanymi dalej “uczestnikami".

§ 2

Pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy jest odpłatny.

§ 3

Uczestnicy korzystający z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy ponoszą opłatę w zależności od uzyskiwanego dochodu, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wyliczonego w oparciu o art.8 ust.l ustawy o pomocy społecznej.

§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek strony może częściowo lub całkowicie zwolnić z odpłatności za świadczone przez ŚDS usługi.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego


Załącznik Nr 1
Do uchwały nr 175/XXII/2005
Rady Gminy Pruchnik
Z dnia 02.02.2005

Tabela odpłatności za usługi świadczone przez SDS

Dochody*

Wysokość odpłatności w procentach, liczona od miesięcznego kosztu w ŚDS

Dochody osoby samotnie gospodarującej

Dochody osoby w rodzinie

do 461 zł

do 316 zł

0,00%

461,01-1 003,00

316,01-1 003,00

2,00%

1 003,01-1 253,00

1 003,01-1 204,00

3,00%

1253,01-1204,00

1 253,01-1 504,00

5,00%

Powyżej 1 504,01

Powyżej 1 504,01

10,00%


* dochód w rozumieniu art.8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593/

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szczegółowe zasady ponszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:31.03.2005 12:22
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:33