Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

    

UCHWAŁA Nr I/8/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. (M.P. z dnia 23 października 2014 r. poz. 935) z kwoty 61,37 zł za 1q do kwoty 53,00 zł za 1q.


§ 2.


Traci moc uchwała Nr 230/XXX/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.


§ 3.


Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4.


Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.


§ 6.


Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2014 21:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.