Zarządzenie Nr 75/2014

Burmistrza Pruchnika

z dnia 28.11.2014

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.


Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U.2013. 594) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje
:


§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 40 858,00 zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 535,00 zł, z przeznaczeniem na:
  • realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2 340,00 zł
  • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne 367,00 zł
  • sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 90,00 zł
  • pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 4 738,00 zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 33 323,00 zł, z przeznaczeniem na:
  • wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 27 643,00 zł
  • wypłatę zasiłków stałych 930,00 zł
  • dofinansowanie bieżącej działalności OPS 4 750,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 550,00 zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 550,00 zł, z przeznaczeniem na:
  • opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 200,00 zł
  • wypłatę zasiłków stałych 350,00 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 148,130,134,128,127.


Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 40 858,00 zł, w tym:

 • realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2 340,00 zł
 • opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zdrowotne 367,00 zł
 • sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 90,00 zł
 • pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 4 738,00 zł
 • wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 27 643,00 zł
 • wypłatę zasiłków stałych 930,00 zł
 • dofinansowanie bieżącej działalności OPS 4 750,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 550,00 zł, w tym:

 • opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne 200,00 zł
 • wypłatę zasiłków stałych 350,00 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 4.


Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 90 075,00 zł.


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 5.


Dokonuje się zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 7 600,00 zł


Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Zarządzenie nr 75/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.11.2014 23:41
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak