Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.

  

UCHWAŁA Nr III/19/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594) , art.4 ust.1 pkt1 lit. c, art. 36 ust.1-4, art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 2009r. z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 poz. 1202) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy( Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Burmistrza Pruchnika:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 600 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych)
  • dodatek funkcyjny w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
  • dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
  • dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.


Ustala się limit za używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych dla Burmistrza Pruchnika w wysokości 300 km na terenie Gminy miesięcznie.


§ 3.


Traci moc Uchwała Nr 151/XX/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29.11.2012 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruchniku.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika od dnia 1 stycznia 2015 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2014 06:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.