"TRACI MOC" Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r.

TRACI MOC na podstawie Uchwały IX/47/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 26 września 2019 roku

UCHWAŁA Nr III/18/2014

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmian w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), art. 1 ust. 1 i art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 132 ust. 2 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586/

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

W statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącego załącznik do uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1. ust. 1 po pkt 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

"6) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) "

2) w § 4. po pkt. 5) dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

"6) realizacja zadania własnego Gminy Pruchnik wynikającego z art. 14a ust 4 i art. 17 ust. 3a pkt 1) i pkt 2) ustawy o systemie oświaty, polegającego na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny i przedszkolny.”

§ 2.

 

Zobowiązuje się Burmistrza Pruchnika do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Pruchniku.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2014 06:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż