"TRACI MOC" - Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

TRACI MOC - na podstawie Uchwały nr XIII/102/2015 z dnia 29.12.2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Harmonogram działań i podział budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 finansowane są z budżetu Gminy.

 

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr 250/XXXIII/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" - Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2015 06:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż