Zmiany w uchwale Nr 158/XX/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  

UCHWAŁA Nr III/17/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmian w uchwale Nr 158/XX/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 9 ust 1 i art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./, art. 18 ust. l pkt.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm./ art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego /t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm./ oraz art.18 ust.3 pkt 2, art. lll ust. l i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r, o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


W uchwale Nr 158/XX/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi wprowadza się następujące zmiany:


W podstawie prawnej dodaje się art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./


§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


"Tworzy się jednostkę organizacyjną gminy pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pruchniku, realizującą:


zadania zlecone gminom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej,


zadania własne Gminy Pruchnik wskazane w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty.”


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w uchwale Nr 158/XX/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2014 06:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż