"TRACI MOC" - Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.

TRACI MOC - na podstawie Uchwały nr XIII/100/2015 z dnia 29.12.2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/21/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pruchnik wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik na lata 2015-2018 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

 • umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:
  1) gazu z sieci gazowej
  2) licencji na oprogramowania komputerowe
  3) wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci
 • umów zawieranych na czas określony do kwoty 2 000 000 zł.

§ 5.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pruchnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym:

 • umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:
  1) gazu z sieci gazowej
  2) licencji na oprogramowania komputerowe
  3) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
 • umów zawieranych na czas określony do kwoty 1 000 000zł

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015r, traci moc Uchwała Nr 249 /XXXIII/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 30.01.2014 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" - Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.01.2015 06:34