Ustalenie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pruchniku

  

UCHWAŁA Nr III/13/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Ustala się miesięczne diety w następującej wysokości:

  1. Przewodniczący Rady Miejskiej 1 000 zł
  2. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 730 zł
  3. Przewodniczący stałych komisji Rady 730 zł
  4. Pozostali członkowie Rady Miejskiej 700 zł

§ 2.

  1. Kwota diety miesięcznej ulega zmniejszeniu o 20 % za każdorazową nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej.
  2. Nieobecność radnego wynikająca z delegowania do wykonywania obowiązków związanych
    z pełnieniem funkcji w Radzie Miejskiej nie powoduje zmniejszenia diety.

§ 3.


Ryczałt za dany miesiąc płatny jest z dołu, nie późnej niż ostatniego dnia miesiąca.


§ 4.


Traci moc Uchwała Nr 16/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011 r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Pruchniku.


§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2014 06:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.