Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok

  

UCHWAŁA Nr III/11/2014

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 1990r. samorządzie gminnym (DZ.U.2013.594) oraz art.89 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 213 327,25 zł
w tym:

 • odsetki od nieterminowych opłat za wodę i ścieki 6 000,00 zł
 • wpłaty na budowę przyłączy wodociągowych 13 000,00 zł
 • opłata targowa 11 500,00 zł
 • udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 40 000,00 zł
 • darowizna na zajęcia pozaszkolne dla SP w Jodłówce 5 000,00 zł
 • podatek od nieruchomości 14 010,25 zł
 • rezerwa subwencji ogólnej 123 817,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 630 819,00 zł
w tym:

 • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 630 819,00 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


W załączeniu przekazuje się pismo MF nr ST3/4824/1/DWX/2014/RD-113230


§ 2.


1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 25 010,16 zł
z tego:

 • §952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 25 009,68 zł.
 • §903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,48 zł

2. Po dokonanych zamianach określa się przychody budżetu w kwocie 1 461 412,84 zł
z tego:

 • §952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 49 392,32 zł
 • §903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 691 355,52 zł
 • §950 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin. pub. 720 665 zł.

§ 3.


1. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy Pruchnik o kwotę 536 294,91 zł w tym:

 • §963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 536 294,91 zł.

2. Po dokonanych zamianach określa się rozchody budżetu w kwocie 1 936 738,09 zł
w tym:

 • §963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 899 988,09 zł
 • §992 – Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów 36 750,00 zł

§ 4.


1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 25 010,65 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 240 747,84 zł, z tego:

 • na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
 • na spłatę pożyczki z lat poprzednich w kwocie 49 392,32 zł
 • na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa targowiska stałego „Mój rynek” 691 355,52 zł.

§ 5.


1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 113 793,00 zł
w tym:

 • wydatki bieżące w placówkach oświatowych 79 293,00 zł
 • zakup maszyny tzw. szorowarki do gimnazjum 10 500,00 zł
 • dotacja dla domu kultury 4 000,00 zł
 • pielęgnacja lasów komunalnych 5 000,00 zł
 • bieżące utrzymanie cmentarzy 15 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 000,00 zł
w tym:

 • obiekty turystyczne gminy 20 000,00 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2014 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2014 06:30