IZ 271/2/2015                                                                                  Pruchnik 25-02-2015

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami urbanistycznymi”.

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Mgr inż. arch. Katarzyna Domka Ul. Bpa Pelczara 6, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 13 220,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 96, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 26-02-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(a) kryterium cena 90%

b)dodatkowe doświadczenie Wykonawcy 10%)

Ocena

Łączna punktacja

6

Mgr inż. arch. Katarzyna Domka

Ul. Bpa Pelczara 6

37-700 Przemyśl

13 220,00 zł

brutto

       13 220,00

a) -------------- *90= 90

       13 220,00

b) 6

96

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(a) kryterium cena 90%

b)dodatkowe doświadczenie Wykonawcy 10%)

Ocena

Łączna punktacja

1

GO GA Projekt

Ul. Asnyka 8/16

33-100 Tarnów

39 483,00

       13 220,00

a) -------------- *90= 30,13

       39 483,00

b) 10

40,13

2

Puchyr architekci inż. Małgorzata Puchyr

Ul. Śliwnicka 20

37-750 Dubiecko

17 699,82

       13 220,00

a) -------------- *90= 67,22

       17 699,82

b) 10

77,22

3

Mgr inż. arch. Andrzej Pawłowski

Ul. Paderewskiego 20/92

37-700 Przemyśl

26 000,00

       13 220,00

a) -------------- *90= 45,76

       26 000,00

b) 2

47,76

4

Tomasz Figlarski Architekt

Ul. Gościnna 15

30-698 Kraków

18 926,00

       13 220,00

a) -------------- *90= 62,87

       18 926,00

b) 8

70,87

5

AMS Concept Agata M. Stępień

Ul. Bp. M. Jaworskiego 8/44

25-430 Kielce

17 680,00

       13 220,00

a) -------------- *90= 67,30

       17 680,00

b) 4

71,30

7

Beata Kałamarz –Tworek

Ul. Dobra 1

37-200 Przeworsk

16 300,00

       13 220,00

a) -------------- *90= 72,99

       16 300,00

b) 6

78,99

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ter
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:25.02.2015 15:03
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak