Zarządzenie Nr 16/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 03.03.2015

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2015 r.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr 284/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Pruchnik zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Do rozpatrzenia wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Pruchnik w 2015 r., powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w składzie:

 1. Pani Katarzyna Kiper – przewodnicząca
 2. Pani Joanna Gilarska – Rymarz – członek
 3. Pani Agnieszka Mendel – członek

§ 2.

 

Ustala się następujące zasady działania komisji:

 1. Komisja rozpatruje wnioski w ciągu 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania wniosków wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału wnioskodawców.
 3. Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.
 4. Do zadań Komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków.
 5. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. W tym celu każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 6. Członkowie Komisji sprawdzają wnioski pod względem formalnym poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Wnioski, u których zostaną stwierdzone braki formalne nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.
 7. Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonego wniosku.
 8. Oceny merytorycznej wniosków Komisja dokonuje na podstawie formularza stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
 9. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 3.

 

Przewodniczący Komisji przekazuje protokół wraz z dokumentacją konkursu Burmistrzowi, który dokonuje wyboru wniosków oraz decyduje o wysokości dotacji dla wnioskodawcy.

 

§ 4.

 

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 3 marca 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.03.2015 22:17
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 08:03