Zarządzenie Nr 11/2015
Burmistrza Pruchnika
z dnia 17.02.2015

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 118 ze zm.) oraz Uchwały Nr I/10/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku, z zakresu:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. ochrony i promocji zdrowia,
  3. turystyki, krajoznawstwa oraz promocji regionu.

§ 2.

 

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3.

 

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku;
  3. na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl;

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.02.2015 22:36
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 07:32