Zarządzenie Nr 13/2015
Burmistrza Pruchnika - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pruchnik
z dnia 26.02.2015

w sprawie: przygotowania i zapewnienia systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Pruchnik.

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.), art. 16 ust. 2 pkt. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850) § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) oraz „Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w województwach, powiatach i gminach” i „Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów, w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej, zarządzenia nr 15/2015 Starosty Jarosławskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu jarosławskiego. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

W celu zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności w czasie wprowadzania stanów nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości obronnej państwa, tworzy się na obszarze Gminy Pruchnik system wykrywania i alarmowania (SWA) zwany dalej „gminnym SWA”.

 

§ 2.

 

W skład gminnego SWA wchodzą:

 1. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
 2. Funkcjonujący w czasie pokoju w trybie zmiennym gminny system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) zwany dalej „gminnym SWO”.

§ 3.

 

Do zadań głównych gminnego SWA należy:

 1. monitorowanie i analizowanie sytuacji kryzysowych na obszarze gminy, generujących zagrożenie dla ludności i środowiska;
 2. określenie skali i zasięgu zaistniałych zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju i skutków wystąpienia;
 3. ostrzeganie i alarmowanie ludności o prognozowanych i zaistniałych zagrożeniach oraz informowanie o sposobach postępowania na każdym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej;
 4. analiza i opracowanie informacji oraz wniosków do decyzji Szefa Obrony Cywilnej w zakresie przeciwdziałania skutkom potencjalnych (zbliżających się) i zaistniałych zagrożeń;
 5. realizacja doraźnych zadań stawianych przez Szefa Obrony Cywilnej, wynikających z rozwoju sytuacji kryzysowej na administrowanym terenie.

§ 4.

 

Gminny system wczesnego ostrzegania (SWO) zapewnia uzyskiwanie i przekazywanie informacji o katastrofach naturalnych, awariach technicznych oraz innych sytuacjach kryzysowych generujących zagrożenia dla ludzi i środowiska, także uruchamianie i realizację procedur ostrzegania i alarmowania w czasie pokoju.

 

§ 5.

 

W skład gminnego SWO wchodzą:

 1. Jednostki OSP
 2. Posterunek Policji
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PANACEUM”
 4. Operator Kopalni Gazu Jodłówka, Hawłowice.

§ 6.

 

Na szczeblu Gminy Pruchnik utworzyć drużynę wykrywania i alarmowania (DWA) jako formację obrony cywilnej.

 

§ 7.

 

Formacja (DWA) wymieniona w § 6 osiąga gotowość do działania w czasie:

 1. 4-6 godzin przy ukompletowaniu 50% obsady osobowej;
 2. 12-16 godzin przy ukompletowaniu 90% obsady osobowej od chwili wydania zarządzenia o rozwinięciu;
 3. formacja (DWA) po rozwinięciu wykonuje zadania w trybie dyżurów.

§ 8.

 

Gminny SWA wchodzi w skład powiatowego SWA i jest rozwijany w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, wyższych stanów gotowości obronnej państwa (czasu kryzysu i czasu wojny) oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów na czas trwania tych stanów oraz przedsięwzięć szkoleniowych.

 

§ 9.

 

Rozwinięcie wojewódzkiego SWA w sytuacjach, o których mowa w § 8 następuje w drodze zarządzenia właściwego terenowego szefa obrony cywilnej, stosownie do zaistniałej sytuacji lub planowanego przedsięwzięcia, w szczególności:

 1. Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej na obszarze co najmniej dwóch powiatów lub całego województwa;
 2. Starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) – Szefa Obrony Cywilnej powiatu na obszarze co najmniej dwóch gmin lub całego powiatu (miasta na prawach powiatu);
 3. Prezydenta miasta (Burmistrza, Wójta gminy) – Szefa Obrony Cywilnej gminy na obszarze co najmniej dwóch miejscowości lub całej gminy.

§ 10.

 

Szef obrony cywilne gminy składa informację właściwemu terenowemu szefowi obrony cywilnej wyższego szczebla o fakcie rozwinięcia SWA na administrowanym terenie, w przypadku gdy rozwinięcie nie jest realizowane na podstawie zarządzenia terenowego szefa obrony cywilnej wyższego szczebla.

 

§ 11.

 

1. Do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na obszarze gminy, należy wykorzystywać:

 1. pojedyncze syreny alarmowe na sołeckich (OSP) punktach alarmowych;
 2. rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne;
 3. internetowe i sms-owe platformy komunikacji społecznej;
 4. urządzenia nagłaśniające na pojazdach służb ratowniczych.

2. W przypadku użycia narzędzi, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, obowiązują sygnały alarmowe określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) 

 

3. Doprecyzowuje się zgodnie z zapisem § 12 ust. 2 Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w województwach, powiatach i gminach, sposobu ogłoszenia alarmu o skażeniach w brzmieniu: „przerywany, modulowany dźwięk syreny nadawany przez czas trzech minut”.

 

§ 12.

 1. Obieg informacji o zagrożeniach odbywa się w ramach systemu zarządzania kryzysowego przy wykorzystaniu Radiowej Sieci Zarządzania Starosty Jarosławskiego oraz środków łączności przewodowej.
 2. Proces pozyskiwania i wymiany informacji o zagrożeniach na wszystkich poziomach jest koordynowany przez centra zarządzania kryzysowego oraz POADA (w przypadku rozwinięcia).
 3. Informacje dotyczące zagrożeń oraz uruchamiania i realizowania procedur ostrzegania i alarmowania, w szczególności emisji sygnałów alarmowych OC i komunikatów ostrzegawczych mają priorytet w stosunku do innych informacji przekazywanych w systemie łączności będących w dyspozycji SWA.

§ 13.

 

Zadania drużyny wykrywania i alarmowania (DWA) określa załącznik nr1. do zarządzenia Zadania i schemat działania drużyny alarmowania (dral) określa załącznik nr 2 do zarządzenia.  

 

§ 14.

 

Referenta ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego zobowiązuję do:

 1. opracowania planu działania drużyny wykrywania i alarmowania;
 2. zabezpieczenia warunków (lokalowych i bytowych) do działania po rozwinięciu formowanych jednostek organizacyjnych systemu;
 3. stworzenie warunków do przechowywania oraz konserwacji sprzętu technicznego – wyposażenia formacji;
 4. stałego utrzymania gotowości formacji SWA do działania poprzez planowanie i prowadzenie specjalnych szkoleń oraz udział w treningach i ćwiczeniach organizowanych na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

§ 15.

 

Nadzór w trakcie bieżącej działalności i koordynowania całokształtu spraw bieżących związanych z organizowaniem gminnego SWA zgodnie z zapisem powierza się referentowi ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

§ 16.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Pruchnika - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pruchnik z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Pruchnik.

 

§ 17.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Pruchnika
Szef Obrony Cywilnej 

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.02.2015 23:22
Informację aktualizował:Piotr Dragan
Data aktualizacji:01.08.2019 07:35