"UNIEWAŻNIONA" Opłata targowa.

UCHWAŁA Nr V/27/2015

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie: opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt.1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia MF z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.( M.P. 2013 późn. 724)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na teranie Gminy Pruchnik.
 2. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.
 3. Przez sprzedaż z kosza rozumie się sprzedaż na powierzchni do 1 m2
 4. Przez sprzedaż ze stoiska rozumie się zajęcie przez jednego sprzedającego powierzchni do 12 m2.
 5. Przez sprzedaż z samochodu rozumie się zajęcie przez jeden pojazd powierzchni do 36 m2.
 6. Za przekroczenie powierzchni z ust. 3 pobiera się opłatę jak za stoisko.
 7. Za przekroczenie powierzchni stoiska o którym mowa w ust. 4 pobiera się kolejną opłatę, jak za stoisko o pow. 12 m2. Powyższe stosuje się odpowiednio w razie zajęcia powierzchni większej niż 2 stoiska, naliczając odrębne opłaty za każde stoisko.
 8. W razie przekroczenia powierzchni stanowiska do sprzedaży z samochodu, postanowienia z ust. 7 stosuje się odpowiednio.
 9. Jeżeli kilka osób, w ramach jednego stanowiska, prowadzi sprzedaż istotnie różniących się towarów, to pobiera się tyle opłat, ilu jest sprzedających.

§ 2.

1. Dzienna stawka opłaty targowej na Targowisku stałym „Mój Rynek” przy ulicy Parkowej w Pruchniku wynosi:

 1. za sprzedaż z kosza 1 zł
 2. za sprzedaż w stałych stoiskach zadaszonych 7 zł
 3. za sprzedaż w innych miejscach poza stałymi stoiskami pod zadaszeniem 6 zł
 4. za sprzedaż w innych miejscach poza stałymi stoiskami bez zadaszenia 5 zł
 5. za sprzedaż z samochodu 10 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej poza Targowiskiem stałym „Mój Rynek” przy ulicy Parkowej w Pruchniku wynosi:

 1. za sprzedaż z kosza 14 zł
 2. za sprzedaż ze stoiska 54 zł
 3. za sprzedaż z samochodu 60 zł

3. Należności z tytułu opłaty targowej będą egzekwowane w trybie egzekucji administracyjnej.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata targowa podlega uiszczaniu do rąk inkasenta za otrzymaniem blankietu opłaty targowej.

§ 4.

 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
 2. Inkasentem jest Urząd Miejski w Pruchniku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 267/XXXVI/2014 z 12 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UNIEWAŻNIONA" Opłata targowa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2015 06:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż