Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego...

    

UCHWAŁA Nr V/28/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 20 c ust. 4 i 6, art. 20 t ust. 2 pkt 2 i ust. 6, art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu – należy przez to rozumieć samorządowe przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz punkty przedszkolne, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym.


§ 2.


Ustala się kryteria rekrutacji do przedszkoli, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.


§ 3.


Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów:


L.p.

Kryterium

Wartości
kryterium
w punktach

1

Oboje rodzice/ prawni opiekunowie kandydata pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne.

20

2

Jedno z rodziców kandydata pracuje lub studiuje w trybie dziennym, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą albo gospodarstwo rolne.

10

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole.

7

4

Rodzice/ prawni opiekunowie zgłosili jednocześnie do przedszkola dwoje lub więcej dzieci.

5

5

Zadeklarowany we wniosku czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 8 godzin dziennie (dot. Przedszkola Samorządowego w Pruchniku)

2


§ 4.


Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w § 3:

  1. w przypadku kryterium określonym w pkt 1, 2, 3 i 4 - pisemne oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zatrudnieniu, studiowaniu w systemie stacjonarnym bądź prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
  2. w przypadku kryterium określonym w pkt. 5 - dane zawarte we wniosku i deklaracji o przyjęcie dziecka do przedszkola.

§ 5.

 

Oświadczenia składane są w oryginale. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „ Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 7.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław FlakPowrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2015 06:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.