Zmiana uchwały nr 164/XXII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

    

UCHWAŁA Nr V/29/2015

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 4 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę nr 164/XXII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.  w sprawie podziału gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchniku

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.


W załączniku do uchwały nr 164/XXII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, wprowadza się następujące zmiany:

  1. granice obwodu głosowania nr 4 otrzymują brzmienie: „Osiedle Pruchnik Dolny”;
  2. ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pruchniku: „Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruchniku Górnym”;
  3. tworzy się obwód głosowania nr 11 ustalając jego granice: „Osiedle Pruchnik Górny – ulice: Akacjowa, Księdza Bronisława Markiewicza od nr 73 do nr 223, Jasna od nr 61 do nr 123” oraz siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Pruchniku: „Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku Dolnym”.

§ 2.


Podział gminy na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, określa załącznik do uchwały.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.


§ 4. 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
  2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Przemyślu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomościPrzewodniczący Rady Miejskiej

Władysław FlakPowrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały nr 164/XXII/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2015 06:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.