Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 316876-2014 z dnia 2014-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
. Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim ZADANIE NR 1 DOFINANSOWANE W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013 1. Konstrukcja i pokrycie dachu,...
Termin składania ofert: 2014-10-09

Pruchnik: Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim
Numer ogłoszenia: 218107 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 316876 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim ZADANIE NR 1 DOFINANSOWANE W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013 1. Konstrukcja i pokrycie dachu, obróbki blacharskie 2. Stolarka 3. Strop podwieszany 4. Posadzki 5. Instalacja wod-kan 6. Instalacje elektryczne ZADANIE NR 2 FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 1. Wykopy fundamentowe 2. Fundamenty 3. Ściany murowane..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.23.11-4, 45.26.25.00-6, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.42.11.00-5, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Stolarsko-Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92890,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 85541,91

  • Oferta z najniższą ceną: 85541,91 / Oferta z najwyższą ceną: 85541,91

  • Waluta: PLN.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa budynku szatni na terenie stadionu sportowego w Rozborzu Długim
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.10.2014 09:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.