OPS 271/1/2015                                                                                      Pruchnik 23-02-2015

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, że postępowanie przetargowe

„Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

EDU PROGRES Paweł Graboń, Widna Góra ul. Jarosławska 51, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 18 800,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 96, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 24-02-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(a) kryterium cena 80%

b)termin wykonania 20%)

Ocena

Łączna punktacja

3

EDU PROGRES Paweł Graboń

ul. Jarosławska 51 Widna Góra

37-500 Jarosław

18 800,00 zł

brutto

       18 800,00

a) -------------- *80= 80

       18 800,00

b) 16

96

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(a) kryterium cena 80%

b)termin wykonania 20%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Centrum Szkoleń Wielozawodowych Delta
Pracownia Badań Psychologicznych Delta
Jakub Błaszczyk

Ul. M. Kopernika 17

28-300 Jędrzejów

37 875,39 zł brutto

       18 800,00

a) -------------- *80= 39,71

       37 875,39

b) 20

59,71

2

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl

Ul. Wilsona 12

20 750,00 zł brutto

      18 800,00

a) -------------- *80= 72,48

     20 750,00

b) 20

92,48

4

ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. (Lider konsorcjum)

Ul. Czachowskiego 34, 26-600  Radom

34 245,00 zł brutto

      18 800,00

a) -------------- *80= 43,92

      34 245,00

b)20

63,92

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, i nie odrzucono żadnej oferty.

Z up. Burmistrza

Zofia Wałczyńska

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z EFS
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:23.02.2015 10:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak