IZ 271/8/2015                                                                                                    Pruchnik 07-05-2015

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 poz.907 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 8588,16 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 90, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 08-05-2015 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b)termin płatności 10%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik

8 588,16 zł

brutto

               8 588,16

a) P1= ---------------- *90= 90

                8 588,16

b)

           30 - 30

P2 = --------------------- x 10 = 0

           30 - 30

90

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

a) kryterium cena 90%

b)termin płatności 10%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo KREZUS

M. Zarzycki Spółka Jawna

Ul. Roździeńskiego 188B

40-203 Katowice

12 139,44 zł brutto

             8 588,16

a) P1= ---------------- *90= 63,67

             12 139,44

b)

           30 -30

P2 = --------------------- x 10 =0

           30 - 30

63,67

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęły żadne inne oferty. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:07.05.2015 12:01
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak