Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 97506-2015 z dnia 2015-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik Szczegółowy zakres dostaw określono w tabeli (EXCELU) stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 5 do SIWZ, są...
Termin składania ofert: 2015-05-06

Pruchnik: Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik
Numer ogłoszenia: 66541 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97506 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik Szczegółowy zakres dostaw określono w tabeli (EXCELU) stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 5 do SIWZ, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym w tabeli (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 5 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie min. 70% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.62.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9252,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 8588,16

  • Oferta z najniższą ceną: 8588,16 / Oferta z najwyższą ceną: 12139,44

  • Waluta: PLN.
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa stali na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.05.2015 14:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak