Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 94874-2015 z dnia 2015-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik w podziale na 4 części: Część I kruszywo łamane, żwir, piasek Część II beton Część III cement Część IV kruszywo drogowe Szczegółowy...
Termin składania ofert: 2015-05-05


Pruchnik: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
Numer ogłoszenia: 72729 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94874 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik w podziale na 4 części: Część I kruszywo łamane, żwir, piasek Część II beton Część III cement Część IV kruszywo drogowe Szczegółowy zakres dostaw określono w tabeli (EXCELU) stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Warunki, kryterium oceny ofert, terminy są jednakowe dla wszystkich części. Zamawiający zastrzega, że ilości dostaw wskazane w załączniku szczegółowym nr 5 do SIWZ (w podziale na 4 części zamówienia), są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o dostawę w wielkościach podanych w załączniku szczegółowym w tabeli (EXCEL). Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w załączniku nr 5 do SIWZ, jednak łączna wartość dostawy nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy dla określonej części. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalne wynagrodzenie, które zostanie zapłacone z tytułu realizacji przedmiotu umowy dla poszczególnych części wyniesie min. 70% wartości brutto podanej w formularzu ofertowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 14.21.00.00-6, 44.11.40.00-2, 44.11.12.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: KRUSZYWO ŁAMANE, ŻWIR, PIASEK

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej, Ul. Polna 16, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13570,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15771,06
 • Oferta z najniższą ceną: 11428,67 / Oferta z najwyższą ceną: 22017,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: BETON

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRANSBET Mariusz Grochowicz Sp. J., Ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 134316,00
 • Oferta z najniższą ceną: 134247,12 / Oferta z najwyższą ceną: 213528,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: CEMENT

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, ul. Kościelna 2, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11865,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14217,90
 • Oferta z najniższą ceną: 12496,80 / Oferta z najwyższą ceną: 16217,55
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: KRUSZYWO DROGOWE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRANS-BUD Potoczny Bartłomiej, Ul. Polna 16, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82940,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 97898,16
 • Oferta z najniższą ceną: 97898,16 / Oferta z najwyższą ceną: 157809,00
 • Waluta: PLN.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:20.05.2015 12:47
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.05.2015 12:47