Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 99126-2015 z dnia 2015-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310 Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy...
Termin składania ofert: 2015-05-14


Pruchnik: Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310
Numer ogłoszenia: 76133 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99126 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310 Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.25.31.40-2, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Budownictwo Drogowo Inżynieryjne Agata Dziedzic, Ul. Jana Pawła II 62, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59808,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 57160,20
  • Oferta z najniższą ceną: 57160,20 / Oferta z najwyższą ceną: 98917,14
  • Waluta: PLN.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.05.2015 12:44
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.05.2015 12:44