Pruchnik: Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Hawłowicach
Numer ogłoszenia: 45803 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 50304 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Hawłowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Hawłowicach w tym wykonanie: 1. Roboty budowlane wykończeniowe 2. Stolarka okienna i drzwiowa 3. Instalacje elektryczne 4. Instalacje wod-kan 5. Instalacja gazowa Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6, 45.33.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Stolarsko - Budowlane Marek Kurpiel, Tyniowice 66, 37-565 Roźwienica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260262,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 308958,57
  • Oferta z najniższą ceną: 308958,57 / Oferta z najwyższą ceną: 376011,26
  • Waluta: PLN.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pruchnik: Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku świetlicy wiejskiej w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:02.04.2015 12:49
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:02.04.2015 12:49